AAU logo

Profil

Aktionsforskning og læring på tværs

Netværket Aktionsforskning og Læring på Tværs blev etableret i 2002 af forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring (tidl. Institut for Læring og Filosofi) på Aalborg Universitet under navnet 'Læring på tværs'. Navnet understreger det tværfaglige og tværinstitutionelle fokus på aktionsforskningens forandrende og læringsmæssige potentiale i organisationer og samfundet, som fortsat er netværkets centrale interesse. 

Om aktionsforskning

Medlemmerne bedriver aktionsforskning inden for en bred vifte af områder

Netværket består på nuværende tidspunkt af cirka 20 medlemmer fra følgende institutter og institutioner:

  • Institut for Kultur og Læring
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,
  • Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Institut for Økonomi og Ledelse
  • VIA University College
  • Professionshøjskolen UCN
  • Region Nord
  • Region Midt

Netværkets medlemmer bedriver aktionsforskning indenfor uddannelse, sundhed, socialt arbejde og ledelse, og hovedsageligt inden for den offentlige sektor.

På tværs af videnskaber og på tværs af professioner

Aktionsforskning og Læring på Tværs fungerer på tværs af videnskaber og på tværs af professioner med interessen for aktionsforskning som det, der binder vidt forskellige forskningsprojekter og forskningsfelter sammen.

Forskerne i netværket forstår aktionsforskning som en videnskabelig forskningsmetode, der bygger på sammenhængen mellem forandringsprocesser, læring og produktion af ny viden af værdi for såvel lokale praksisser som det akademiske felt.

Aktionsforskningstilgangen betyder, at forskerne har fokus på såvel udvikling af viden som facilitering af forandring og læring i tæt samarbejde med brugergrupper, professioner/professionelle, institutioner og organisationer. 

Aktionsforskning  - en internationalt anerkendt metode

Internationalt har aktionsforskningen været anerkendt som metode siden Kurt Lewin i 1946 skrev bogen "Resolving Social Conflicts". Siden har der været en mangfoldighed af fortolkninger af aktionsforskningen, herunder udgivelsen af bogen ”Aktionsforskning. En Grundbog” i samarbejde med medlemmer af Dansk Aktionsforskningsnetværk.

Et åbent forum

Aktionsforskning og Læring på Tværs er kendetegnet ved heterogenitet i forskningsfelter, forskerbaggrunde og forskningsinteresser. Det skaber potentiale for at udvikle ny viden på grund af forskellighed i perspektiv og interesser, fordi forskelligheden udfordrer den enkeltes viden.

Denne kompleksitet inviterer til nysgerrighed, rummelighed og udforskning af etablerede sandheder, vaner og traditioner, men i gensidig respekt for hinandens faglighed i forskningen.

Derfor er Aktionsforskning og Læring på Tværs et åbent forum for forskerne, hvor teoretiske og praktiske aspekter af aktionsforskningen drøftes og afprøves, herunder forskerens særlige rolle i vidensudvikling og vidensproduktion, når den foregår i samspil og gensidig læring med samarbejdspartnere. 

Gensidig læring

Gensidig læring som forskningsmetode afføder en række metodiske, videnskabelige og praktiske udfordringer, hvor deltagerperspektivet i forskningen bliver et centralt tema for netværkets medlemmer – hvem skal bruge viden, og til hvad?

Netværket bidrager herigennem til udvikling af metoder og tilgange indenfor aktionsforskningen, hvilket formidles gennem publicering af bøger og artikler samt afholdelse af ph.d.-kurser, årlige seminarer og konferencer i regi af Dansk Aktionsforskningsnetværk samt Study Days i regi af CARN.

Hvis du vil høre mere om forskningssamarbejdet Aktionsforskning og Læring på Tværs, er du velkommen til at kontakte nedenstående to medlemmer, der fungerer som kontaktpersoner for netværket.
 

Søren Frimann, lektor

Institut for Læring og Filosofi
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2116 9785 
frimann@hum.aau.dk 
 


Julie borup jensen, professor mso

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2750 6828 
jbjen@hum.aau.dk