Arbejdssessions - præsentationsformer

Arbejdssessions - præsentationsformer

Arbejdssessions

De parallelle arbejdssessions kan have tre forskellige formater: paperpræsentationer, workshops eller praktikerspor.

Deadlines:

14. september: Deadline for indsendelse af abstract (max. 500 ord) til paper/workshop/praktikerspor
21. september: Tilbagemelding om optagne papers/workshops
5. oktober: Deadline for indsendelse af abstract
19. oktober: Sidste frist for tilmelding til konferencen
5. november: Sidste frist for submission af paper

Paperpræsentationer à 90 minutter med 3 papers pr. session:

Traditionelle paper-fremlæggelser. Hver session indledes af en ordstyrer, der er udpeget af konferencekomiteen. Der er mulighed for at læse de præsenterede papers i EasyChair. Der vil også være en engelsksproget session med Professor Brendan McCormack som ordstyrer. Papers til denne session skal indleveres på engelsk.

Vi vil gerne allerede nu indbyde papers under følgende tre temaer:

   ●  Aktionsforskning, brugerinvolvering og deltagelsesambitioner

   ●  Aktionsforskning: i spændet mellem teoritestning og teorigenerering?

   ●  Aktionsforskningens nuværende og fremtidige betydning i forskningslandskabet

Øvrige temaer for sessions vil afhænge af indkomne papers.

Workshops à 90 minutter pr. stk.:

Der inviteres til forslag til workshops, hvor formålet er at demonstrere eller involvere de tilstedeværende i konkrete metoder eller tilgange til aktionsforskning under konferencens tema om deltagelse.

Praktikerspor à 90 minutter med 3 fortællinger pr. session:

Der inviteres til forslag til indslag med praksisfortællinger, hvor deltagere i aktionsforskningsprojekter kan formidle deres erfaringer og oplevelser med denne type af forskning.

 

Alle tre typer af sessions kræver indsendelse af abstracts, som bedømmes af konferencekomiteen, se nedenfor.

 

Formalia for abstract:

Paperpræsentation:

Formelle krav til struktur for abstracts af max 500 ords længde (medtag de elementer, der er relevante for dit paper):

 • Formål
 • Begrebsligt/teoretisk ramme
 • Forskningsdesign/metodologi
 • Resultater
 • Begrænsninger/afgrænsninger
 • Forskningsmæssige og/eller praktiske implikationer
 • Bidrag til vidensudvikling

Workshops:

Formelle krav til struktur for abstracts af max 500 ords længde (medtag de elementer, der relevante for din workshop):

 • Baggrund for metoden/tilgangen og formål og relevans i praksis
 • Praksisproblem og løsningsforslag
 • Metodebeskrivelse
 • Procesbeskrivelse for selve workshoppen (trin, stadier, rammer eller lignende) og eventuelle forventede virkninger
 • Eventuelt en refleksion over metodens anvendelighed (muligheder og begrænsninger)

Praktikerspor:

Formelle krav til struktur for abstracts af max 500 ords længde (medtag de elementer, der relevante for din fortælling):

 • Formål med projektet
 • Beskrivelse af, hvordan projektet forløb
 • Refleksioner over:
  • Hvordan oplevede I at være en del af et aktionsforskningsprojekt?
  • Hvilke udfordringer oplevede I? Overvandt I dem, og hvordan skete det?
  • Hvilken værdi har det givet at være en del af et aktionsforskningsprojekt?
 • Beskrivelse af, om og hvordan projektet lever videre i praksis – eventuelle resultater

Der benyttes EasyChair til håndtering af papers.

Upload af abstract

Her

 

KOntakt
 

Søren Frimann, lektor, AAU 

Institut for Læring og Filosofi
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2116 9785 
frimann@learning.aau.dk 
 


Julie borup jensen, lektor, AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2750 6828 
jbjen@learning.aau.dk 

 

Mogens Sparre, Adjunkt,  AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil:9940 8239
sparre@learning.aau.dk 

 

 

Sekretariat